Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že už uplynul termín 1. splátky úhrady miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva) a poplatku za komunálne odpady a preto žiada tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí ešte dodnes nevyrovnali svoj záväzok voči mestu, aby tak učinili čím skôr.

Čítať ďalej...

Už tradične v poslednú septembrovú stredu vykročia do ulíc slovenských miest a obcí dobrovoľníci zbierky Biela pastelka.

Čítať ďalej...

Primátor Mesta Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - príslušník Mestskej polície vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo - Mestsky úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na sedem pracovných miest členov občianskej hliadky a jedno pracovné miesto koordinátora členov občianskej hliadky.

Čítať ďalej...

Z príležitosti osláv Dní mesta a 24. Palóckych dní v auguste 2014 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Upozornenie na nekalé praktiky podomových predajcov energií [PDF, 735 kB]

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2013 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1.600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať časti nehnuteľností z majetku mesta Fiľakovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje v zmysle §9a ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a v súlade s „Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 129 zo dňa 30.01.2013“ verejnú dražbu na predaj osobného motorového vozidla za nasledovných podmienok:

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve mesta.

Čítať ďalej...

Riaditeľstvo a pedagógovia ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 vo Fiľakove Vás a Vaše školopovinné dieťa srdečne pozývajú na zápis školopovinných detí do 1. ročníka ZŠ s VJM na školský r. 2014/2015 v dňoch 5. a 6. februára 2014 t.j. v stredu a vo štvrtok od 13 00 do 16 00 hod., v budove „B“  ZŠ s VJM.

Čítať ďalej...

Riaditeľstvo Základnej školy Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským na Farskej lúke vo Fiľakove oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2014/2015 sa bude konať 5. februára 2014 od 13,00 hod. do 17,00 hodiny. Žiadame rodičov, aby priniesli so sebou svoje školopovinné dieťa, rodný list, zdravotnú kartičku dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom, 986 01 Fiľakovo, Radničná č. 25, IČO: 00316075, podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z . o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie - asistent projektového manažéra.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom, 986 01 Fiľakovo, Radničná č. 25, IČO: 00316075 podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z . o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie - pracovník zodpovedný za proces verejného obstarávania.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľnosť z majetku mesta Fiľakovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok