Menu
 • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
 • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
 • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 11.30

Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2017

23. február 2017

1) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2016
Predkladá: vedúci odd.  ekonomiky a MM
2) Majetkovo-právne záležitosti mesta
Predkladá: vedúci odd.  ekonomiky a MM
3) Aktuálne záležitosti mesta

27. apríl 2017

1) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ
Predkladá: zástupca primátora mesta
2) Správa o činnosti Mestskej polície v I. štvrťroku 2017
Predkladá: náčelník MsP
3) Výročná správa n.o. Nezábudka za rok 2016
Predkladá: riaditeľka n.o.
4) Majetkovoprávne záležitosti
Predkladá: vedúci odd.  ekonomiky a MM
5) Aktuálne záležitosti mesta

29. jún 2016

1) Hodnotiaca správa o plnení  programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta  k 31.12. 2016, výsledky auditu, prerokovanie záverečného účtu mesta za rok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu.
Predkladajú: vedúca referátu ekonomiky, riaditelia PO mesta, prednostka MsÚ, hlavný kontrolór
2) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2017
Predkladá: prednostka MsÚ
3) Majetkovoprávne záležitosti
Predkladá: vedúci odd.  ekonomiky a MM
4) Aktuálne záležitosti mesta

Plán práce mestskej rady na I. polrok 2017

9. február 2017

1) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2016
Predkladá: vedúci odd.  ekonomiky a MM
2) Majetkovo-právne záležitosti mesta
Predkladá: vedúci odd.  ekonomiky a MM
3) Aktuálne záležitosti mesta

12. apríl 2017

1) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ
Predkladá: zástupca primátora mesta
2) Správa o činnosti Mestskej polície v I. štvrťroku 2017
Predkladá: náčelník MsP
3) Výročná správa n.o. Nezábudka za rok 2016
Predkladá: riaditeľka n.o.
4) Majetkovoprávne záležitosti
Predkladá: vedúci odd.  ekonomiky a MM
5) Aktuálne záležitosti mesta

15. jún 2017

1) Hodnotiaca správa o plnení  programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta  k 31.12. 2016, výsledky auditu, prerokovanie záverečného účtu mesta za rok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu.
Predkladajú: vedúca referátu ekonomiky, riaditelia PO mesta, prednostka MsÚ, hlavný kontrolór
2) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2017
Predkladá: prednostka MsÚ
3) Majetkovoprávne záležitosti
Predkladá: vedúci odd.  ekonomiky a MM
4) Aktuálne záležitosti mesta


Doplňujúce informácie:

 1. Zasadnutia orgánov mesta sa konajú v deň uvedený v pláne práce spravidla od 9,00 hod.
 2. Zasadnutie MZ sa koná v zasadacej sieni Mestského úradu vo Fiľakove. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.
 3. Zasadnutie mestskej rady sa koná v miestnosti č. 106 na I. poschodí Mestského úradu vo Fiľakovo.  Je to poradný orgán primátora mesta a jej zasadnutia spravidla nie sú verejné. V prípade záujmu sa ich však obyvatelia mesta môžu zúčastniť.
 4. Zasadnutia orgánov mesta môžu byť zvolané aj nad rámec stanoveného plánu práce.
 5. Oznámenie o konaní zasadnutia MZ bude vždy zverejnené najneskôr 3 dni pred  jeho konaním na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta, spolu s navrhovaným programom rokovania.