Menu
 • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
 • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
 • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 11.30

Plán práce Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2016

22. september 2016

 1. Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta  k 30.06.2016
  Predkladajú: vedúca referátu ekonomiky MsÚ, riaditelia PO mesta, prednostka MsÚ
 2. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2016
  Predkladá: náčelník MsP
 3. Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
  Predkladá: zástupca primátora
 4. Majetkovo-právne záležitosti
 5. Aktuálne záležitosti mesta

15. december 2016

 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016
  Predkladajú: riaditelia ZŠ a školských zariadení
 2. Správa o činnosti MsP za obdobie III. štvrťroka 2016
  Predkladá: náčelník MsP
 3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2016
  Predkladá: prednostka MsÚ
 4. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2017-2019
  Predkladá: prednostka MsÚ
 5. Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
  Predkladá: zástupca primátora
 6. Majetkovoprávne záležitosti mesta
 7. Aktuálne záležitosti mesta

Plán práce Mestskej rady na II. polrok 2016

8. september 2016

 1. Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta  k 30.06.2016
  Predkladajú: vedúca referátu ekonomiky MsÚ, riaditelia PO mesta, prednostka MsÚ
 2. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2016
  Predkladá: náčelník MsP
 3. Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
 4. Predkladá: zástupca primátora
 5. Majetkovo-právne záležitosti
 6. Aktuálne záležitosti mesta

1. december 2016

 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016
  Predkladajú: riaditelia ZŠ a školských zariadení
 2. Správa o činnosti MsP za III. štvrťrok 2016
  Predkladá: náčelník MsP
 3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2016
  Predkladá: prednostka MsÚ
 4. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2017-2019
  Predkladá: prednostka MsÚ
 5. Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
  Predkladá: zástupca primátora
 6. Majetkovoprávne záležitosti mesta
 7. Aktuálne záležitosti mesta

Doplňujúce informácie:

 1. Zasadnutia orgánov mesta sa konajú v deň uvedený v pláne práce spravidla od 9,00 hod.
 2. Zasadnutie MZ sa koná v zasadacej sieni Mestského úradu vo Fiľakove. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.
 3. Zasadnutie mestskej rady sa koná v miestnosti č. 106 na I. poschodí Mestského úradu vo Fiľakovo. Je to poradný orgán primátora mesta a jej zasadnutia spravidla nie sú verejné. V prípade záujmu sa ich však obyvatelia mesta môžu zúčastniť.
 4. Zasadnutia orgánov mesta môžu byť zvolané aj nad rámec stanoveného plánu práce.
 5. Oznámenie o konaní zasadnutia MZ bude vždy zverejnené najneskôr 3 dni pred jeho konaním na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta, spolu s navrhovaným programom rokovania.
 6. Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 53/2016 dňa 29.6.2016.