Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľnosť z majetku mesta Fiľakovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je mestský pozemok parc. CKN č. 3857/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 kupujúcim Mag Ernest a manž. Mgr. Magová Anita, B. Němcovej 1627/2, Fiľakovo za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 10,60 EUR/m2. Pozemok je situovaný na ul. B. Němcovej vo Fiľakove.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzaný pozemok tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu súp. č. 1627 vo vlastníctve kupujúcich. Pozemok tvorí súčasť garáže.

Zverejnenie zámeru predaja mestského majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa [PDF, 345 kB]