Menu
 • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
 • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
 • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Čo je geopark?

Geopark podľa UNESCO je územie obsahujúce fenomény zvláštneho geologického významu, určitej zvláštnosti, alebo krásy, pričom sú prezentované v závislosti od regiónu, geologickej histórie, vzniku a procesov, ktoré ho formovali.

Európska Sieť Geoparkov

Európska Sieť Geoparkov (EGN) bola založená v roku 2000. Jej cieľom je chránenie geologickej diverzity,  podporovanie predstavenia geologického dedičstva širokej verejnosti, resp. podpora trvalo udržateľného ekonomického rozvoja územia geoparku najmä prostredníctvom rozvoja geologického cestovného ruchu. Sieť v Európe zahŕňa 58 členov oblasti, ktoré spolupracujú aktívnym a dynamickým spôsobom, aby dosiahly spoločný ciel (september 2013).

european geoparks

global geoparks network

Európska Sieť Geoparkov je členom Globálnej Siete Geoparkov, ktorú podporuje Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO). Globálny Sieť Geoparkov spolupracuje so svetovou dedičstvou UNESCO a so svetovou sieťou biosférických rezervácií Človek a biosféra (MAB).

Novohrad-Nógrád geopark

novohrad-nograd geoparkNovohrad-Nógrád geopark je prvým medzinárodným (cezhraničným) geoparkom Európskej Siete Geoparkov a Globálnej Siete Geoparkov UNESCO, ku ktorému sa pripojil, ako 36. člen  27. marca 2010 vo francúzskom Luberone. Na území geoparku sa zachovalo niekoľko geologických a geomorfologických zaujímavostí, ktoré zároveň poskytujú nevšedný obraz krajiny. Úlohou organizácie je zachovanie a predstavenie geologických, krajinárskych, prírodných, ekologických, archeologických, historických a kultúrnych hodnôt daného územia, ich pretavenie do geoturistického produktu, a tým rozvoj miestnej ekonomiky. Geopark zahŕňa 28 slovenských a 63 maďarských obcí.

obce
Obce Novohrad-Nógrád geoparku

europska siet geoparkov
Európska Sieť Geoparkov (2013)

 • Andrea Mágyelová, účtovníctvo
 • Ing. arch. Erika Anderková, architekt, projektový manažment
 • Ing. Peter György, stavebníctvo, regionálna samospráva
 • JUDr. Norbert Gecso, právo a legislatíva
 • Mgr. Attila Agócs, história
 • Jozef Klinda
 • Ľudovít Gaál
 • FOTO-GRAFIK, Schnelczer Zoltán
 • Ing. Molnár Alexander, tlmočník, prekladateľ
 • MANUfakt, Štefan Gyetvai, remeselné práce
 • Presston polygrafická výroba, Bc. Peter Baláž, tlač propagačných materiálov
 • Schneider Róbert, obalová technika
 • TURUL EUROLINE s.r.o., Szakó Ladislav, dopravná služba
 • Krajinou najmladších sopiek (SK-HU-EN)
 • Mapa vybraných geologických lokalít, Novohrad-Nógrád geopark územie SR (SK-HU-EN)
 • Novohrad-Nógrád Geopark, Po stopách dávnej minulosti (HU-SK-EN)
 • Pešia turistická trasa 1, na území Novohrad-Nógrád geoparku, Náučný chodník Šomoška (SK, HU)
 • Pešia turistická trasa 2, na území Novohrad-Nógrád geoparku, Šomoška-Medveš-Boszorkánykő-Šomoška (SK, HU)
 • Geopark Novohrad-Nógrád sa predstaví (SK, HU,EN)
 • Metodická príručka + Pracovný zošit 2010 (SK, HU)
 • Hodnoty Novohrad-Nógrádu 2010 (SK, HU)
 • Náučná lokalita Veľký Hargič, štúdia uskutočniteňosti 2012 (SK)
 • Program starostlivosti o územie geoparku (SK)
 • Geologické hodnoty územia geoparku (SK)
 • Význam Geoparku z archeologického, kultúrno-historického hľadiska (SK)
 • Parciálne analýzy pre projekt Novohrad-Nógrád geopark (SK)
 • Cyklotrasy Novohrad-Nógrád geoparku, štúdia uskutočniteľnosti, 2012 (SK)
 • Vyhodnotenie potenciálu územia (SK)
 • Vulkanologický a mineralogicko-petrologický súhrn poznatkov o území navrhovaného Novohradského geoparku, 2007 (SK)
 • Riadiaca a výkonná štruktúra geoparku (SK)
 • Stratégia trvaloudržateľného rozvoja územia (SK)
 • Význam geoparku z hľadiska ochrany prírody a krajiny (SK)
 • Príloha a formulár žiadosti o grant (Phare) (SK)
 • Príručka oprávnených výdavkov, vydaná v rámci programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013 (SK, HU)
 • Kontrolný systém v SR (SK)
 • Príručka pre žiadateľov vydaná v rámci programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013 (SK, HU)
 • Control is Hungary-Validation of expenditures (EN)
 • Visibility guide for projects 2009 (EN)
 • Príručka pre prijímateľa vydaná v rámci programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013 (SK, HU)
 • Spoločná záchrana a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva na území ERN 2006 (SK)
 • Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő szervezet üzleti terve Fülek város és Obrucná mikrotérség fejlesztésére (HU)
 • Obnova ekosystémov, učebné texty (SK)
 • Stratégia rozvoja geoturizmu (SK)
 • Helyi értékek kutatása, ismertetése és védelme, Diákok munkáinak és tevékenységének bemutatása (HU)
 • Researcher and Experience Camp (EN)
 • Putovanie krajinou najmladších sopiek (SK)
 • Putovanie s Geou (SK)
 • Archeologické, historické a kultúrne hodnoty na území budúceho Geoparku (SK)
 • Geologická stavba a charakteristika útvarov maďarskej časti Nógrádsko-Novohradského Geoparku (Géza Császár, 2007) (SK)
 • Novohrad-Nógrád Geopark (SK)
 • Novohradský Geopark, Súhrnné štúdium miestneho obyvateľstva a o kooperačných možnostiach (SK)
 • Novohradský Geopark, Stručný prehľad aktuálnej primárnej a sekundárnej ponuky CR (SK)
 • Strategické akčné plány rozvoja vidieka BBSK, Strategický akčný plán vidieckeho regiónu Novohrad skrátené znenie (SK)
 • Analýza sociálneho, hospodárskeho a infraštrukturálneho stavu Novohradského geoparku (SK)
 • Analýza rizík Novohrad-Nógrád Geoparku (maďarská časť) (HU)
 • Nógrád-Novohrad Geopark, hodnoty živej prírody a ochranársky významné územia: chránené územia, navrhované chránené územia a ich ohrozenosť očakávania a návrhy na ich ochranárske využitie (SK)
 • Projekt Novohradský Geopark (SK)
 • A Nógrádi Geopark társadalmi, gazdasági, infrastruktúrális helyzetének elemzése (HU)
 • Utazás a Föld belsejébe, tudományos ismeretterjesztő oktatási segédanyag (Dr. Harangi Szabolcs) (HU)
 • Menjünk kirándulni Béri „andezitcsúszda”, tudományos ismeretterjesztő oktatási segédanyag (Dr. Harangi Szabolcs) (HU)
 • Analýza súčasného stavu a návrhy na vybudovanie lokalít (Spätná erózia, Andezitový kameňolom, PP Belinské skaly) (SK)
 • Náučný chodník: Spätná erózia, Andezitový kameňolom, PP Belinské skaly (SK)
 • Projektová dokumentácia stavby Spätná erózia (SK)
 • Projektová dokumentácia stavby Andezitový kameňolom (SK)
 • Projektová dokumentácia stavby PP Belinské skaly (SK)