Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Nezisková organizácia Nezábudka je zriaďovateľom jediného zariadenia sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých nachádzajúceho sa na území Fiľakova s názvom Nezábudka.

Štatút neziskovej organizácie Nezábudka, n.o. - November 2012 [PDF, 57 kB]

Poskytovanie sociálnych služieb

Sociálne služby poskytované neziskovou organizáciou vychádzajú z potrieb regiónu, požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností a v súlade s Komunitným plánom mesta Fiľakova. Cenníky služieb sú schvaľované mestským zastupiteľstvom a sú súčasťou VZN mesta.

Organizácia má zavedený a obhájený systém manažérstva kvality, ktorý je zárukou kvalitných sociálnych služieb v súlade s platnými právnymi predpismi /zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách/.

Zariadenie je otvorené aj pre verejnosť a prípadní záujemcovia ho môžu osobne navštíviť. Odborní zamestnanci im poskytnú všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb a ukážu im, v akom prostredí seniori žijú a trávia voľný čas. Zamestnanci komunikujú v slovenskom a maďarskom jazyku. Cieľovou skupinou zariadenia sú seniori a zdravotne ťažko postihnuté osoby. Služby sú zabezpečované na základe písomných dohôd organizácie s občanmi.

Nezábudka, n.o., je poskytovateľom nasledovných terénnych a pobytových sociálnych služieb:

Opatrovateľská služba - terénna služba realizovaná v domácnostiach občanov odkázaných pri úkonoch sebaobsluhy na pomoc inej fyzickej osoby. Služby vykonávajú terénne opatrovateľky na základe dohody občana s našou organizáciou v rozsahu požadovaných hodín.

Zariadenie pre seniorov /domov dôchodcov/ - pobytovou formou sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc iných osôb. Súčasťou poskytovaných služieb je ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie a ostatné obslužné činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie/. Ubytovanie je zabezpečené v 1 a 2 lôžkových izbách s príslušenstvom.

Domov sociálnych služieb /DSS/ - pobytová sociálna služba určená pre fyzické osoby odkázané na pomoc iných osôb so stupňom odkázanosti V alebo VI alebo nevidiace osoby so stupňom odkázanosti najmenej III. Služby sa poskytujú v rozsahu ako v zariadení pre seniorov.

Zariadenie opatrovateľskej služby - služba sa poskytuje na určitý čas pobytovou formou a je určená pre fyzické osoby, ktorým nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu. Služby sú poskytované v 4 lôžkových izbách v rozsahu ako u predchádzajúcich pobytových foriem sociálnych služieb.
Ako podporné sociálne služby v našom zariadení zabezpečujeme odľahčovaciu službu a službu jedálne.

Odľahčovacia služba - určená pre osoby, ktoré opatrujú iné osoby s ZŤP počas obdobia, v ktorom tieto osoby nemôžu opatrovanie vykonávať. V tomto období naše zariadenie zabezpečí opatrovanie ZŤP osoby vo svojich priestoroch na určitý čas, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Opatrovanie je možné zabezpečiť ambulantnou alebo pobytovou formou.

Jedáleň - zabezpečenie stravovania pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo dovŕšili dôchodkový vek. Služba je realizovaná v jedálni zariadenia alebo donáškou stravy do domácnosti klientov.

Realizácia kurzov opatrovania - zabezpečenie vzdelávania v akreditovanom 220 hodinovom kurze opatrovania. Absolventi kurzov sú pripravení teoreticky aj prakticky na výkon opatrovateľskej činnosti a získajú osvedčenie platné v rámci celej Európskej únie.

Ceny za jednotlivé druhy služieb sú stanovené v cenníkoch, ktoré sú súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Mesta Fiľakovo schváleného mestským zastupiteľstvom.

Viac sa o zariadení sociálnych služieb Nezábudka dozviete na stránke neziskovej organizácie www.nezabudka-fi.sk.

Adresa a kontakty

Nezábudka, n.o.
riaditeľka: Ing. Mária Veliká
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
tel.: 047/4379099
web: www.nezabudka-fi.sk
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok