Menu
 • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
 • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
 • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mestský úradVýkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta je Mestský úrad, ktorý má sídlo v budove na Radničnej ulici č. 25. Je zložený zo zamestnancov mesta. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Mestský úrad najmä:

 1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 2. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
 3. vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednostkou mestského úradu je PhDr. Andrea Mágyelová.

V súčasnosti má Mestský úrad vo Fiľakove tieto oddelenia:

 • Klientske centrum (vedúca Ing. Agáta Balážová)
 • Oddelenie vnútornej správy (vedúci JUDr. Norbert Gecso)
 • Oddelenie ekonomiky a majetku mesta (vedúci Ing. Zoltán Varga)
 • Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja (vedúci Ing. Ivan Vanko)
 • Oddelenie školstva, kultúry a športu (vedúci PhDr. Peter Fehér)

Okrem týchto oddelení je mesto Fiľakovo aj sídlom Spoločného obecného úradu, v rámci ktorého vykonáva hospodársko-správne činnosti na úseku školstva a agendu stavebného poriadku. Štatutárnym zástupcom SPOcÚ je primátor mesta Fiľakovo Mgr. Attila Agócs, PhD. a prednostkou SPOcÚ je PhDr. Andrea Mágyelová. V SPOcÚ sú združené okrem Fiľakova tieto obce: Belina, Biskupice, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Holiša, Nitra n/Ipľom, Kalonda, Fiľakovské Kováče, Ratka, Prša, Radzovce, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šávoľ, Šurice, Veľké Dravce.

Mesto má na metodické riadenie škôl zriadený školský úrad, ktorého zamestnancom je PhDr. Peter Fehér.