Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. zverejňuje v zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a oznamuje, že dňa 16. augusta 2016 o 9.00 hod. sa uskutoční v miestnosti č. 106 Mestského úradu vo Fiľakove výberové konanie na 2 miesta učiteliek pre predprimárne vzdelávanie (2 fyzické osoby, 1,75 pracovného úväzku) do Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo s nástupom od 01.09.2016.

Čítať ďalej...

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7 vo Fiľakove prijme do pracovného pomeru učiteľky/učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) s požadovaným vzdelaním v zmysle zákona, s nasledovnými aprobáciami, resp. ich kombináciami:

Čítať ďalej...

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo hľadá upratovačku s nástupom od 1. augusta 2016 a školníka s nástupom od 1. septembra 2016.

Čítať ďalej...

Mestský úrad vo Fiľakove oznamuje občanom mesta Fiľakovo a klientom mestského úradu, že s účinnosťou od 1. júla 2016 dochádza k zmene úradných hodín na mestskom úrade, nasledovne:

  • Pondelok - štvrtok 7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
  • Piatok 7.30 - 11.30

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 17. júna 2016 (piatok) bude z technických príčin Mestský úrad zatvorený.

Mesto Fiľakovo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia novej pobočky pre OTP Banku Slovensko, a.s. vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

Vážení spoluobčania, naše mesto sa zapojilo do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený v ekologickom kútiku Klientskeho centra nášho Mestského úradu. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery. Do zberného boxu ich prosím vkladajte v airbagu (vzduchový obal), igelitovom sáčku, novinách alebo inak zabalené, aby nedošlo k ich poškodeniu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo. Viac informácií nájdete na www.zbernybox.sk.

Z príležitosti osláv Dní mesta a 26. Palóckych dní ako hlavných osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o existencii mesta v auguste 2016 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Súťaž o najlepší návrh loga pri príležitosti 770. výročia Fiľakova bola úspešne ukončená. Komisia zostavená pri príležitosti výročia zasadla 4. mája 2016, kedy sa na základe hlasov členov komisie a internetového hlasovania rozhodlo.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo sa v rámci dňa Zeme aj tento rok obrátilo na firmy, organizácie, združenia, školy, škôlky a verejnosť s výzvou na zapojenie sa do aktivít na zvýšenie počtu drevín v meste, a to výsadbou okrasných drevín a krov. Snahou mesta je zlepšovať a skrášľovať životné prostredie, v ktorom žijeme.

Čítať ďalej...

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 12. apríla 2016 (utorok) v čase od 11:30 hod. do 16:00 hod. bude mestský úrad zatvorený z dôvodu preškolenia zamestnancov mestského úradu k novému programovému vybaveniu.

Mesto Fiľakovo vyhlasuje výzvu na návrh loga.

Čítať ďalej...

Školský úrad vo Fiľakove oznamuje, že zápis prvákov do základnej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční jednotne vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v posledný aprílový týždeň, a to 27. a 28. apríla 2016 (streda a štvrtok) od 14.00 do 17.00 hod.

Čítať ďalej...

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2015 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1.600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. februára 2016 o 10.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove.

Čítať ďalej...